hotline

GDPR kontra számviteli törvény?

Sokszor felmerülő kérdés a GDPR kapcsán (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, … (általános adatvédelmi rendelet)  (= General Data Protection Regulation)), hogy ha a személyes adatokat törölni/álnevesíteni kell pl. a szerződés megszűnése után a lehető leggyorsabban, akkor mi a helyzet pl. a számviteli törvény 8+1 éves megőrzési kötelezettségével? Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani?

Szerencsére a dolog elég egyértelmű:

GDPR, 6. cikk: Az adatkezelés jogszerűsége

(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

  • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
  • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Azaz, a “c” pont szerint “az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség” felülbírálja” a GDPR törlési kötelezettségét, tehát a jelzett esetben 8+1 évig kell személyes adatot őrizni. Utána viszont életbe lép a törlési/álnevesítési felelősségünk.

Ez a pont persze az egyéb “jogi kötelezettségekre” is igaz, legyen az HPT, PPT, HT, vagy más jogszabály.

Segíthetünk?

Mint általában minden komplex kérdéskörnek, ennek sincs egyszerű és gyors megoldása. Ugyanakkor nem is olyan bonyolult, ha a cégvezetés elkötelezett a megvalósítás mellett!

HA igen, akkor a TMSI Kft. segíthet, hiszen rendelkezünk a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberekkel és a megfelelő jogászi támogatással akik ebben hatékonyan tudnak közreműködni.