hotline

Érvényes: 2017. november 1-től

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF, Szerződés)

A TMSI Kft. (1155 Budapest, Naspolya u. 23., adószám: 12221873-2-42 cégjegyzékszám: 01-09-662575, www.tmsi.hu, info@tmsi.hu), (a továbbiakban: “TMSI”) az alábbi feltételekkel értékesít termékeket illetve szolgáltatást, engedélyez szoftverhasználatot szerződéses partnerei (a továbbiakban: „Megrendelő”) számára.
Ellenkező tartalmú írásbeli kikötés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő és a TMSI között létrejött minden szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül a szerződés típusától.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen feltételekben az alábbi fogalmak az alábbi értelemben használandók:
SZOFTVER: “Szoftvernek” minősül mindazon szoftver termék, amelyet a TMSI ad át – beleértve az adatbázist, az alkalmazói szoftver csomagot – továbbá mindezek részei és módosításai, ide nem értve a Forgalmazott Szoftvert.

FORGALMAZOTT SZOFTVER: “Forgalmazott Szoftver” a TMSI-érdekeltségnek nem minősülő harmadik személy szoftver terméke (ideértve az adatbázist is), függetlenül attól, hogy azt a TMSI vagy harmadik személy szállítja a Megrendelőnek és amelynek Megrendelő általi használatára a Forgalmazott Szoftver tulajdonosának szoftver licenc feltételei alkalmazandóak.

DOKUMENTÁCIÓ: “Dokumentációnak” minősülnek a felhasználói útmutatók, kézikönyvek, használati utasítások és egyéb dokumentumok, melyeket a TMSI a Szoftverrel illetve TMSI szolgáltatással együtt bocsát rendelkezésre.

MEGRENDELÉS: A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását az áruhoz mellékeljük, ahol ezt a jogszabályok előírják. A megrendelés feladásával azt is jelzi, hogy a termék tulajdonságait megismerte, az az Ön számára elfogadható és ezek tudatában adja fel a megrendelését.

TERMÉK: Terméknek minősül a minden a TMSI által szállított szoftver, hardver, szolgáltatás vagy egyéb termék.

SZOFTVER TERMÉK LEÍRÁS: A Szoftver Termék Leírás olyan dokumentáció, amely az adott TMSI Szoftver terméket és annak környezetét definiálja, továbbá tartalmazza az adott Szoftverre vonatkozó jótállás meghatározását és az adott TMSI Szoftverre vonatkozó használati jog lehetséges változatait.

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁS: A Szolgáltatás Leírás olyan dokumentum, amely a TMSI és a Megrendelő adott TMSI szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazza.

AZ ÁSZF HATÁLYA
Az ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF célja a Megrendelő és TMSI között egyéb dokumentumokkal nem rendezett jogviszony szabályozása.

A TMSI a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a Szerződésben meghatározott szállításokat és szolgáltatásokat.

Nem tartoznak az ÁSZF hatálya alá az egyediesített, formalizált megállapodások, melyeknél a teljesítés feltételeit a megkötött szerződés tartalmazza; viszont ezen esetekben sem lehet eltérni a szerződés tárgyára vonatkozó ÁSZF előírásoktól.

Az ÁSZF személyi hatálya

A TMSI termékeit és szolgáltatásait természetes személy, jogi személy egyaránt igénybe veheti a TMSI szabályzataiban foglalt korlátozásokkal. Az ÁSZF személyi hatálya a Megrendelőre és a Végfelhasználóra terjed ki.

Az ÁSZF területi hatálya

A TMSI működését a mindenkori hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

Közzététel
Jelen ÁSZF szerződési feltételeket a TMSI elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi a tmsi.hu honlapon.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A TMSI szolgáltatásainak és termékszállításának igénybevételére a Felek a TMSI és a Megrendelő között Szerződés jön létre.

A Szolgáltató folyamatosan nyilvános tájékoztatást nyújt szolgáltatásairól honlapján keresztül, amely nem minősül ajánlattételnek.

A szerződéskötésre a Megrendelő által a TMSI részére eljuttatott igénylés alapján kerül sor.

A Megrendelés leadásával, vagy a Szállítási Szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF – ben foglaltakat is.

A TMSI jelen ÁSZF – ben meghatározottaktól eltérő feltételekkel is köthet szerződést. Ilyen esetekben a Szerződésben pontosan meg kell határozni az ÁSZF – től való eltéréseket.

A TMSI a szerződéskötéssel kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a termékei megfelelnek a mindenkori hatályos hatósági és jogszabályi előírásoknak.

A TMSI a hozzá beérkező ajánlatkéréseket nyilvántartásba veszi.

A TMSI a beérkezett ajánlatkérésekre 15 napon belül a következőképpen reagálhat:
• ajánlatkérés elfogadása
• a Megrendelő felszólítása hiánypótlásra, pontosításra
• a TMSI döntése szerint az ajánlatkérés visszautasítása
• a TMSI Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen ajánlatkérést, szerződést vagy megrendelést visszautasítson.

A TMSI csak a Megrendelőtől közvetlenül, vagy annak egyértelmű előzetes hozzájárulásával gyűjt személyes adatokat. Az adatokat kizárólag olyan célra használja fel, amelyhez a Megrendelő előzetesen egyértelműen hozzájárult.

A szállítás igénybevételéről szóló Szerződés az ajánlat elfogadásával, tipikusan írásbeli formában, a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján jön létre.

A Megrendelőt az elállás joga a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően illeti meg.

ÁRJEGYZÉK, AJÁNLAT, MEGRENDELÉS

A TMSI által kiadott Árjegyzékek az Árjegyzéken rögzített időponttól kezdődően érvényesek. Új Árjegyzék TMSI általi kiadása a korábbi keletű Árjegyzéket érvényteleníti.

A TMSI ajánlata a keltezésétől számított öt (5) napig érvényes, kivéve, ha az adott ajánlat ettől eltérő kikötést tartalmaz.

Amennyiben a megrendelés bármilyen, a TMSI Árlistában vagy ajánlatban rögzítettektől eltérő, vagy azokban nem szereplő kikötést tartalmaz, a szerződés kizárólag a megrendelés TMSI általi, írásbeli elfogadásával jön létre.

ÁRAK ÉS DÍJAK

Az árak illetve a díjak a TMSI által írásban meghatározott vagy visszaigazolt összegűek és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak tartalmazzák a szállítási költségeket.

A TMSI bármikor jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a vételár teljes kiegyenlítését is) időpontja közötti

• jogszabályváltozás, vagy
• a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott GBP/HUF, vagy EUR/HUF deviza középárfolyam kettő (2)%-ot meghaladó mértékű változása esetén.

Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a jogszabályváltozás miatt a TMSI-t érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árfolyamokkal számított árdifferencia összege.

A TMSI által végzett szolgáltatások esetében a legkisebb elszámolási időegység a munkaóra. Az első munkaóra kivételével minden megkezdett óra 15. percétől érvényes az újabb óra érvényesítése, kiszámlázása.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vételár teljes bruttó összege a teljesítést követően fizetendő, a Megrendelő által a TMSI által kiállított számlák keltétől számított nyolc naptári napon belül, a TMSI bankszámlájára teljesített átutalással.

A fizetés minden esetben a teljes számlaérték TMSI bankszámláján történő jóváírásának napján tekintendő teljesítettnek.

A számla határidőre történő kiegyenlítése esetén az árfolyamkockázatot TMSI – nem kötelező módon – vállalhatja.

Fizetési késedelem esetén TMSI jogosult évi 20% késedelmi kamatot felszámítani, napi kamatszámítással. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül.A TMSI fenntartja a késedelmes fizetéssel vagy a nemfizetéssel okozott kárainak teljes megtérítésére vonatkozó jogát. A fizetési késedelem további következménye, hogy a Megrendelő 15 napot elérő fizetési késedelem esetén a TMSI által adott esetleges árengedmény 50%-át elveszti, 30 napot elérő fizetési késedelem esetén pedig az engedmény nélküli listaár fizetésére köteles. Amennyiben az ár a fentieknek megfelelően módosul, a TMSI jogosult az árkülönbözet leszámlázására.

Amennyiben a Termék a Megrendelő birtokába került, de a vételárat (díjat) a Megrendelő a TMSI által meghatározott póthatáridőn belül sem fizeti meg, a TMSI – egyéb igényeinek érvényesítése mellett – jogosult a szerződéstől elállni, a Terméket birtokba venni és azt a Megrendelő telephelyéről a Megrendelő költségére elszállíttatni. A Megrendelő vállalja, hogy nem akadályozza a TMSI-ot a fenti intézkedések megtételében.

SZÁLLÍTÁS

A TMSI a Terméket a szerződésben kikötött teljesítési helyre A TMSI a Terméket a szerződésben kikötött teljesítési helyre szállítja.

A leszállítással a Termékkel kapcsolatos minden kárveszély a Megrendelőre száll át.

A TMSI felelősségi körén kívüli okból – így a szükséges engedélyek késedelmes kiadása miatt is – a szállítási határidő a TMSI által vállalt szállítási határidőtől eltérhet.

Amennyiben a szállítás a TMSI-nak felróható okból szenved késedelmet és a TMSI a felek között létrejött megállapodás szerinti póthatáridőn belül sem szállít, a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni. Ilyen esetben a TMSI köteles a Megrendelő által az elállással érintett Termékek vételáraként kifizetett összegeket visszafizetni. Egyéb igények érvényesítése kizárt.

Nem minősül késedelmes teljesítésnek, ha a szállítás a határidőn belül azért nem teljesül, mert a Megrendelő a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges feltételeket nem teljesíti

Amennyiben a TMSI a szállítást (ill. a teljesítést) a Megrendelő kérésére vagy a Megrendelő érdekkörébe tartozó ok miatt késlelteti, a felmerült többlet raktározási, szállítási és egyéb költségeket a Megrendelő viseli és a Megrendelő köteles a TMSI esetleges kárainak megtérítésére.

A TMSI a megrendelt Termék helyett – termékfejlesztési, gyártási, beszerzési vagy egyéb fontos okból – a megrendelttől eltérő, de azzal minőség és funkcionalitás tekintetében legalább egyenértékű Terméket is szállíthat. Ez a Megrendelőre nézve semmilyen hátrányt nem eredményezhet.

A Megrendelő vállalja, hogy az évszakra, az érintett helyszínek rendelkezésre állására és a mérnökök szabadságára, egyéb elfoglaltságára való tekintet nélkül a kiválasztott gyártó által leszállított termékeket leszállításkor teljesítési igazolással átveszi és a teljes projekt ellenértékét egy összegben kifizeti az átvételt követő legfeljebb 8 (nyolc) napon belül.

HELYSZÍN ELŐKÉSZÍTÉS, ÜZEMBEHELYEZÉS

A Termék vételára ellenkező kikötés hiányában nem tartalmazza az üzembehelyezés vagy testreszabás, beállítások, egyedi paraméterezés, stb. költségeit.

Amennyiben a TMSI az egyedi szerződésben üzembehelyezést vállal, az alábbi előírások alkalmazandók:
• A Megrendelő az üzembehelyezést megelőzően a TMSI helyszín-előkészítési iránymutatásai szerint készíti elő a helyszínt.
• Az üzembehelyezés a TMSI standard teszteljárásai sikeres lefuttatásával tekintendő befejezettnek és sikeresnek.

A TMSI a megrendelésben rögzítetteknek megfelelően teljesíti szolgáltatásait. A Megrendelő igénye szerinti konfigurálást, rendszerintegrálást a TMSI külön megállapodás alapján elvégzi, de nem vállal felelősséget a Termékeknek nem a TMSI által eladott vagy gyártott termékekkel való hibátlan együttműködéséért. Amennyiben a Megrendelő kifejezett kérésére ilyen termékek összekapcsolására sor kerül, a TMSI az ebből eredő esetleges károkért nem felel.

JÓTÁLLÁS

A forgalmazott, de nem TMSI gyártású termékekre az adott gyártó és a jogszabályok által előírt jótállási feltételek vonatkoznak.

A TMSI a TMSI Termékekre – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – az alábbiak szerinti jótállást vállalja:

Szoftver jótállás

A TMSI garantálja, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó Szoftver Termék Leírásnak. A TMSI a Szoftverre a szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában kilencven (90) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete a leszállítást követő első nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés előbb történik, az üzembehelyezés napja.

A TMSI jótállási kötelezettsége a hibás Szoftvernek a Szoftver Termék Leírástól való lényeges eltérését kijavítani. A TMSI nem garantálja, hogy a Szoftver működése megszakítás vagy hibamentes lesz.

A TMSI nem vállal jótállást a Forgalmazott Szoftverre és dokumentációjára. A Forgalmazott Szoftverekre a szoftver jogtulajdonosának jótállási feltételei vonatkoznak, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

A Megrendelő jótállással kapcsolatos kötelezettségei

A TMSI jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:
• A Megrendelő a TMSI által biztosított használati útmutatók és kézikönyvek utasításainak megfelelően használja a TMSI Termékeket és betartja a TMSI használatra vonatkozó ajánlásait, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.
• A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet, így az előírt légkondicionálást, páratartalmat, pormentességet és a megszakítás nélküli áramellátást hardver- és szoftverkörnyezetet.
• A Megrendelő köteles a jótállás alá tartozó TMSI Termék meghibásodását a TMSI-vel haladéktalanul közölni annak mindenkori HelpDesk telefonszámán. A meghibásodás időpontjának a hibabejelentés időpontja tekintendő.
• A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse ill. a fenyegető kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.

A TMSI jogosult meghatározni azon Termékek és hibák körét, melyek javítását a TMSI telephelyén végzi.

Jótállási korlátozások

A TMSI fentiek szerinti, korlátozott jótállási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha a TMSI Termék meghibásodásának oka

– a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a Termékek előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát (pl. a TMSI által nem ajánlott szoftver- és hardver környezet, áramkimaradás, nem megfelelő légkondicionálás, a megengedettől eltérő páratartalom),
– a szállítás után, de az üzembehelyezés előtt bekövetkezett esemény,
– a Megrendelő vagy harmadik személy által a TMSI előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt javítás, módosítás,
– a nem a TMSI által szállított termék meghibásodása vagy ha azzal van összefüggésben,

A TMSI-t – eltérő tartalmú kikötés hiányában – a jelen pontban rögzített kötelezettségeket bármilyen szempontból meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettségek nem terhelik.

A termékek adatlapján, internetes ismertetőiben megjelenített kép(ek) eltérhet(nek) a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepel(nek). Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Bármely termék pontos működési leírása az adott gyártó termékleírási oldalán található. A Megrendelő felelőssége ezek alapos tanulmányozása.

A TMSI nem vállal felelősséget azért, ha a szállított termék vagy szolgáltatás bármiben eltér a Megrendelő által elvártaktól.

A TMSI nem vállal felelősséget a termék bárminemű vélt vagy valós hiányosságáért, ha a megrendelés nem előzte meg egy, a TMSI által a Megrendelőnél végzett megvalósíthatósági teszt (funkcionális és teljesítmény).

A garancia időtartama megegyezik az előfizetések időtartamával, amelyet mindig az adott szerződés tartalmaz.

A TMSI csakis a gyártó által ismert és/vagy elhárítható hibák elhárítását vállalja.

SZOFTVER HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A Megrendelő a Szoftvert kizárólag a TMSI vagy a szoftver egyéb gyártójának érvényes végfelhasználói szoftver engedélye birtokában és annak feltételei szerint használhatja.

A TMSI a Megrendelőnek nem kizárólagos, végfelhasználói szoftver használati jogot biztosít a vonatkozó végfelhasználói szoftver engedély és a Szoftverrel együtt szállított engedélyezési okmány előírásai szerint. A TMSI a Szoftverrel kapcsolatban semmilyen további jogot, így különösen a tulajdonjogot nem ruházza át a Megrendelőre.

A szoftverhasználati engedély kizárólag az abban meghatározott Szoftver változat használatára jogosítja a Megrendelőt. A Megrendelő a további változatok (módosítások, korszerűsítések) használatának jogát az erre vonatkozó külön engedéllyel szerezheti meg.

A Szoftvert a Megrendelő kizárólag azon a rendszeren (berendezés konfiguráción, processzoron) használhatja, amelyre az engedélyt megvásárolta és amelyet a Szoftver engedély feltüntet, vagy amelyikre a TMSI a Szoftvert első alkalommal installálta. Az ettől eltérő használat csak időlegesen, az engedélyezett rendszer szoftverhasználatot kizáró meghibásodása esetén lehetséges.

A Megrendelő más rendszeren/processzoron történő használat céljából a Szoftverről másolatot készíteni csak az erre vonatkozó külön szoftverhasználati engedély birtokában jogosult.

A Megrendelő a Szoftvert csak a fentieknek megfelelő használat céljából módosíthatja vagy vonhatja össze.

A szoftver használatot ellenőrző funkciókat, így a Szoftver használatát lehetővé tevő kódot a Megrendelő köteles előírásszerűen installálni és azokat nem módosíthatja vagy iktathatja ki. A Megrendelő köteles minden általa használt Szoftver példányon a TMSI jogi – így szerzői jogi – nyilatkozatait meghagyni.

A Megrendelő csak a jelen feltételek előírásainak megfelelő módon jogosult a Szoftver másolására vagy módosítására. A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert lefordítani vagy azt származékos szoftver termék előállításához felhasználni.

A Megrendelő köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a vonatkozó engedély és azon rendszer/processzor adatait, amelyen a Szoftvert használják. A TMSI és meghatalmazottai a nyilvántartást megtekinthetik.

A Megrendelő a Szoftvert és a szoftver dokumentációt a használati engedélynek megfelelő módon és csak alkalmazottai részére teheti hozzáférhetővé.

A Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban nyilatkozni a TMSI minden olyan kérdésére, amely az engedélyezettől eltérő esetleges szoftverhasználatra vonatkozik.

A TMSI szellemi alkotásokhoz fűződő jogai

A Szoftver a TMSI vagy egyéb gyártó-jogtulajdonos védett és értékes technológiáját tartalmazza. A Megrendelő a szoftvert vagy más szellemi terméket harmadik személy számára semmilyen formában, még részeiben sem adhatja át és nem teheti hozzáférhetővé.

A Megrendelő elismeri, hogy a Szoftver és az ahhoz fűződő jogok – így a szellemi alkotásokhoz, a szabadalmakhoz és a titokvédelemhez fűződő jogok – tulajdonosa illetve jogosultja a TMSI vagy egyéb gyártó-jogtulajdonos. A Szoftverre vonatkozó ezen jogokat a TMSI a Megrendelőre nem ruházza át.

A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert megbontani, szétszedni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá vetni, kivéve azokat a lehetőségeket, amelyeket a mindenkor hatályos Szerzői Jogi törvény a Megrendelő számára biztosít.

A Megrendelő köteles tartózkodni minden, a TMSI-nak a Szoftverhez fűződő jogát sértő cselekménytől, és nem teszi lehetővé, hogy érvényes szoftverhasználati engedély nélkül bármely harmadik személy másolja, használja a Szoftvert, vagy ahhoz hozzáférjen. Abban az esetben, ha jogosulatlan harmadik személy lemásolja, vagy használja a Szoftvert, illetve ahhoz hozzáfér, a Megrendelő a TMSI kárait köteles megtéríteni.
A Megrendelő minden elvárható belső – szabályozási és ügyviteli – intézkedést megtesz a Szoftverhez fűződő TMSI jogok megóvása érdekében. Ebben a TMSI igény esetén közreműködik.

Szankciók

Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan lehetővé teszi jogosulatlan harmadik személy számára a Szoftver vagy más, a TMSI-től vásárolt szellemi termék másolását, használatát vagy ha szándékosan teszi jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé a Szoftvert, a Megrendelő köteles a TMSI-nak kötbért fizetni, amelynek értéke 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg (a fizetés napján érvényes MNB EUR/Ft deviza középárfolyammal számítva) továbbá a jogellenesen előállított vagy használt szoftverpéldányok után az adott Szoftver TMSI Árjegyzék szerinti árának kétszerese.
A TMSI jogosult a Megrendelő részére adott szoftver engedélyt egyoldalúan visszavonni, ha a Megrendelő a szerződésben vagy az engedélyben foglalt előírásokat gondatlanul vagy szándékosan megszegi és szerződésszegését vagy annak következményeit a TMSI írásbeli figyelmeztetése ellenére, a figyelmeztetés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem szünteti meg. Az engedély visszavonása esetén a Megrendelő késedelem nélkül köteles az engedélyezési iratokat és a használati kódot a TMSI-nak visszaszolgáltatni, a TMSI Szoftver valamennyi példányát (ideértve a másolatokat, változatokat, módosításokat, más szoftverbe beépített részeket is) megsemmisíteni és írásbeli nyilatkozatot adni a TMSI részére arról, hogy minden Szoftver példány megsemmisítése megtörtént.
A jelen pontban rögzített szankciók nem kizárólagosak és a TMSI kifejezetten fenntartja minden jogát.

Forgalmazott Szoftver

A Forgalmazott Szoftverekre vonatkozóan a jelen feltételrendszerben meghatározott előírásokat az ilyen szoftver tulajdonosa közvetlenül is érvényesítheti. A közvetlenül a Megrendelő számára licencbe adott Forgalmazott Szoftverekre a vonatkozó szoftver használati engedély feltételei alkalmazandóak.

VÉDELEM HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYEIVEL SZEMBEN

A TMSI kizár minden, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget, továbbá minden felelősséget elmaradt haszonért, közvetett vagy következményi károkért.

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK, ESZKÖZÖK

Mindazok az anyagok és eszközök, amelyeket a TMSI az üzembehelyezés, jótállás vagy bármely egyéb, a TMSI által biztosított szolgáltatás teljesítése során használ – így különösen a szoftver, dokumentációk, berendezések – a TMSI kizárólagos használatára szolgálnak, és a TMSI kizárólagos tulajdonát vagy felhasználási jogát képezik. Ez alól kivételt képeznek azok az eszközök, amelyek már a szerződéskötéskor is a Megrendelő birtokában voltak. A Megrendelő köteles ezen anyagok és eszközök saját telephelyén, megfelelő zárt helyen történő tárolását saját költségére és kockázatára biztosítani.

EXPORT – IMPORT RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes Termékek és a vonatkozó műszaki adatok korlátozások alá esnek és azok csak az exportáló ország export engedélye vagy az érvényes export szabályozás szerinti felhatalmazások birtokában és a hatályos magyar engedélyezési előírások szerinti engedélyek beszerzése után importálhatók. A Megrendelő vállalja, hogy a TMSI-től beszerzett ellenőrzött Termékek és műszaki adatok megvásárlására, használatára, továbbeladására, értékesítésére, exportjára, reexportjára vonatkozó előírásokat betartja.
A TMSI a szükséges export/import engedélyek beszerzése érdekében eljár, a Megrendelő pedig az engedélyek beszerzéséhez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat a TMSI részére átadja. A TMSI t az engedélyek kiadásának megtagadásáért vagy késedelmes kiadásért felelősség nem terheli. A szükséges export, import engedélyek megtagadása vagy a szerződés létrejöttétől számított tizenkét hónapot elérő késedelme feljogosítja a feleket arra, hogy a szerződéstől minden anyagi igény kizárásával elálljanak.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A TMSI a számára felróható okból bekövetkező károkat – a mindenkor hatályban levő és eltérést nem engedő jogszabályi korlátozások keretei között – legfeljebb az eladott termék számlaértékéig, vagy ha az kevesebb, a szerződés értékének -folyamatos szolgáltatás esetén egy havi díjnak- megfelelő értékű közvetlen kár értékéig téríti meg a Megrendelőnek. Ez nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő, automatikus elismerését. A TMSI nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelveszésből, adatsérülésből eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták. A Megrendelő a TMSI elleni kárigényét a termék szállításától számított 3 (három) hónapon belül érvényesítheti.

A Megrendelő kötelessége minden, a birtokában lévő adatok elvesztésének megakadályozásához szükséges intézkedés megtétele.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő a TMSI által érvényesített ellenszolgáltatások értékére és az információs technológiai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

ELÁLLÁS, FELMONDÁS

Ellenkező tartalmú kikötés hiányában a Megrendelő csak a TMSI súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni.
Abban az esetben, ha a TMSI a Megrendelő szerződésszegése miatt szünteti meg a szerződést elállással vagy felmondással vagy, ha a Megrendelő jogosulatlanul tesz felmondó vagy elállást tartalmazó nyilatkozatot, a Megrendelő köteles a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás legalább 20%-ának megfelelő mértékű kötbért a TMSI-nak megfizetni.

PANASZKEZELÉS

Panaszok bejelentésének módja: A panaszokat a TMSI levélben, e-mailben az info@tmsi.hu címen, faxon, telefonon és személyesen fogadja.
Ügyfélfogadás: személyesen és telefonon keresztül kollégáink munkanapokon az alábbi időintervallumban fogadják ügyfeleinket: hétfő – péntek 10-16h.
Munkaidőn kívül telefonon hangpostán keresztül van lehetőség üzenet hagyására, e-maileket a hét minden napján 0-24 órában fogadunk, és a következő munkanapon válaszolunk rá.

TITOKTARTÁS

A TMSI és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás, illetve szerződéses rendelkezés hiányában a TMSI termékeinek és szolgáltatásának igénybevételével a közöttük létrejött Szerződés teljesítése során:
• bármely módon, akár a másik fél, akár harmadik személy által tett, tudomásukra jutott, bármely közlés, adat, tény és egyéb információ
• illetve a másik fél részére eljuttatott, illetve az általa megkapott iratok tartalma
vonatkozásában mindkét Felet titoktartási kötelezettség terheli, és azokat bizalmas üzleti információként kezeli a Szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül.

Egyik szerződő fél sem jogosult a Szerződés teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni.

A Felek jelen pont megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF hatályba lépése: a fejlécben található időpontban.

Hatályának megszűnése: visszavonáskor vagy új verzió változat hatályba lépésekor

A TMSI Termékek nem nukleáris- vagy egyéb erőművi, vagy légi irányitásra szolgáló, vagy egészségügyi, életmentő berendezések közvetlen irányítására vagy felügyeletére készülnek.

A TMSI további kikötések elfogadásához kötheti a Termékek szállítását nukleáris, légi és vasúti közlekedés irányítási és ellenőrzési alkalmazások esetén.

A létrejött szerződések illetve a felek jogai és kötelezettségei kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatók át harmadik személyre. A TMSI fizetési követeléseit a Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult harmadik személyre engedményezni.

A TMSI nem felel kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha a késedelem vagy a meghiúsulás oka a TMSI-n kívüli okra vezethető vissza.
A TMSI jogosult azoknak a szolgáltatásoknak (üzembehelyezés, jótállás, stb.) a teljesítését megtagadni, amelyek helyszíne a Megrendelő telephelye, amennyiben a TMSI okkal feltételezi, hogy az adott körülmények és feltételek a TMSI alkalmazottainak egészségét vagy biztonságát veszélyeztetik valamint bármilyen formában kockáztatják az üzembehelyezés sikerességét.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetére a felek – hatáskörtől függően – kikötik a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.